2021-05-09

پیشوای بزرگ حیدر علی اف و جمهوری آذربایجان مقتدر

نود و هشتمین زادروز معمار دولت مستقل و معاصر آذربایجان، خادم سیاسی برجسته، پیشوای بزرگ حیدر علی اف را گرامی می داریم.

            شخصیت نابغه رهبر ملی حیدر علی اف که عمر خود را صرف سرنوشت آذربایجان نموده، در طول زندگی خویش، سیاست های خارجی و داخلی که بدان دست یازدیده، هر آنچه که در راستای آینده قدرتمند آذربایجان امضا نموده، عشق به وطن و فرمول خدمت به خلق و نگرش سیاسی مدبرانه خویش را که به میراث گذاشته اکنون او را به فاتح رفیع ترین قله های تاریخ بدل گردانیده است. میراث سیاسی موفقیت آمیز پیشوای بزرگ حیدر علی اف به منصه ظهور رساننده تاریخ پیروزمندانه امروزمان بوده، معیارهای راه فتح را نشان داده و معمار موفقیت های ژئوسیاسی می باشد که با پرتوهای عمیق بر آینده قدرتمند آذربایجان نور می افکند. سیاست اعمالی و خدمات بی مانند انجام یافته توسط رهبر ملی حیدر علی اف در راستای تامین وحدت ملت، پیوند آذربایجانی های سراسر جهان فارغ از کشوری که در آن به سر می برند و ایجاد وحدت میان دیاسپورای آذربایجان افق های استراتژیک آذربایجان را گسترش داده است. سرنوشت تاریخی و سیاسی آذربایجان و نیز توسعه و ترقی در برگیرنده تمامی عرصه های اجتماعی – سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی با نام جناب آقای حیدر علی اف و میراث سیاسی وی گره خورده است.

            این شخصیت بزرگ با ارجح دانستن خدمت به مردم به هر چیز دیگری با آغاز فعالیت خود در دوران اتحاد جماهیر شوروی زمینه های مستحکمی را در راستای فعالیت مستقل جمهوری مان برداشته است. در سایه رهبریت وی در راستای تحکیم مدیریت در کشور و حصول دستاوردهای بزرگ در زمینه های اقتصادی – اجتماعی به فراخور افزایش مطالبه گری از کادر اداری صورت پذیرفته است. یکی از جهات مهم فعالیت دولت مداری جناب آقای حیدر علی اف نیز فعالیت هایی بنیادین از جنس ارتقای روح ملی و بازگشت حافظه تاریخی ملت به خود آنان بوده است. به فراخور تمامی تدابیر انجام یافته در زندگی کشور تغییرات جدی رخ داده است.

            به زمان رخداد فاجعه ژانویه خونبار 1990 پیشوای بزرگ حیدر علی اف با به خطر انداختن زندگی خود و اعضای خانواده خویش رهبریت وقت شوروی و سایر سازمان دهندگان فاجعه را به صورتی قاطعانه متهم نموده خواستار مجازات سازمان دهندگان و مجریان جنایت رخ داده بر علیه ملت آذربایجان گردیده است. به سالهای 1990 – 1993 که آذربایجان به صورتی هدفمند به گرداب هرج و مرج و رویارویی داخلی سوق داده شده بود ملت تنها راه نجات، رهایی کشور از بحران سیاسی و اقتصادی، برچیده شدن رویارویی داخلی در کشور و کسب استقلال دائمی و ابدی برای کشور را در رهبر ملی حیدر علی اف یافت. اراده ملت بر هر چیزی فائق آمد و آذربایجان مستقل نجات خویش را در بازگشت رهایی بخش بزرگ به حکومت عالی کشور جست. با قاطعیت تزلزل ناپذیر و اراده شکست ناپذیر وی بحران دولت و حاکمیت از میان برداشته شده، به جنگ داخلی پایان داده شد.  

            تصادفی نیست که، روز بازگشت رهبر ملی حیدر علی اف به حاکمیت یعنی روز 15 ژوئن 1993 در تاریخ به عنوان روز رهایی ملی ثبت گردیده است. با بازگشت وی به رهبریت آذربایجان ارتش ملی ایجاد گردیده، آتش بس اعلام شده، ثبات اقتصاد کلان تامین گشته، چرخشی در زندگی اجتماعی – سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  علمی – فرهنگی و نیز مناسبات بین المللی کشور روی داده، روند ایجاد دولت مستقل بر پایه بنیان های علمی و اصول و قواعد بین المللی ایجاد گردید. لیکن سالهای 1993 – 2003 سالهای به غایت مطالبه گرانه و سرنوشت ساز از منظر رشد اقتصادی، انجام اصلاحات و ایجاد دولت ملی بود. در طی این سالها شخصیت برجسته حیدر علی اف به مثابه جمله مشهور "سیاست انجام ممکن ها نیست، بلکه ممکن نمودن غیر ممکن هاست" در سایه سیاست سنجیده و دوراندیشانه خویش با موفقیت از پس هر کاری که برای آذربایجان و ملتمان غیر ممکن می نمود بر آمد، استقلال کشورمان را بی بازگشت، ابدی و دائمی نموده، آذربایجان با ساختار دولتی حقوقی دموکراتیک با عظم پیش رفت و اهداف راهبردی توسعه آینده را مشخص نمود. توسعه ای که، در سالهای آتی برای هر چه قدرتمندتر شدن و ترقی آذربایجان مستقل به بنیانی مستحکم بدل گشته و نقشی پتانسیل وار ایفا نمود. با سیاست خارجی پیشوای بزرگ حیدر علی اف که بر منافع ملی استوار بود روابط آذربایجان با کشورهای همسایه بهبود یافته، آذربایجان در نظام مناسبات بین الملل وارد گردید. به موازات سایر کشورهای همسایه مناسبات با ایران نیز از منظر ماهیت و کیفیت وارد مرحله جدیدی گردید. با تدبیر و اراده سیاسی پیشوای بزرگ حیدر علی اف بر مبنای اصول حسن همجواری و همکاری های مفید متقابل پیشرفت های سریعی در توسعه مناسبات در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران حاصل گردید.  پیشوای بزرگ با ذکر جمله "گذشته تاریخی آذربایجان و ایران، وضعیت جغرافیایی کشورهایمان و سیاست های امروزین دولت هایمان ما را از این پس نیز به همکاری های هر چه نزدیک تر فرا می خواند" روابط ایران و آذربایجان را در مرکز توجهات نگه داشته، مناسبات متقابل را به مرحله جدیدی ارتقا داده است.

            امروزه آذربایجان در جهان به عنوان کشوری مستقل و برخوردار از حقوق برابر و نیز کشوری معتبر در جهان شناخته می شود. رئیس جمهور الهام علی اف که راهبرد مشخص شده توسط رهبر ملی را در طی مدت گذشته با موفقیت محقق گردانیده و به فراخور روح دوران جدید آن را غنی تر ساخته است به عنوان رهبر جدید دوران نوین، آذربایجان را با اعتقاد به پیش می برد. تحت رهبریت جناب آقای رئیس جمهور و فرمانده پیروز کل قوا الهام علی اف که تداوم گر شایسته رهبر ملی ملتمان حیدر علی اف بوده و با گرفتن قدرت خویش از مردم به نماد رهبری مصمم بدل گردیده است، عدالت تاریخی احیا گردیده، اراضی تحت اشغالمان آزاد شده، سالنامه ظفر در تاریخ، جایگاه شایسته خود را یافته است. در دوران جنگ 44 روزه وطن، کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران از موضع به حق جمهوری آذربایجان حمایت نموده است. تلاشهای متقابل و اراده قاطع در زمینه توسعه هر چه بیشتر حسن همجواری و روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مثبت خویش را بر پایداری صلح و توسعه هر چه بیشتر مناسبات منطقه ای خواهد گذاشت. بنیان این توسعه وامدار سیاست مدبرانه رهبر ملی حیدر علی اف می باشد.

            نام معمار و بانی آذربایجان مستقل و قدرتمند حیدر علی اف به اندازه خود آذربایجان ابدی خواهد بود و ایده های وی راه آینده مان را همواره روشن خواهد ساخت.

Search in archive