2021-09-27

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در رابطه با 27 سپتامبر- روز یادبود در جمهوری آذربایجان

            یک سال پیش در چنین روزی، نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از تعرض نظامی بعدی نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان، شروع به اقدامات پاسخ نمودند.

          این اقدامات با هدف جلوگیری از تجاوز نظامی بعدی ارمنستان و به منظور تامین امنیت مردم غیر نظامی در چارچوب حقوق دفاع از خود و با رعایت کامل حقوق بشر بین المللی انجام گرفت. این، شروع جنگ 44 روزه وطن را بنا نهاد.

          جنگ وطن به سیاست تجاوزکارانه ارمنستان که قریب به 30 سال به طول انجامیده بود پایان داد، آذربایجان تمامیت ارضی اش را تامین نمود و حقوق بنیادین حدود یک میلیون آذربایجانی احیا گردید. آذربایجان به تنهایی اجرای قطعنامه مربوطه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 1993 را  تامین کرد.

           پایان دادن به اشغال سرزمین های آذربایجان فعالیت غیر قانونی ارمنستان در طی چندین دهه در این سرزمین ها را به شکل مبسوط آشکار کرد.

          این موارد شامل مین گذاری گسترده، نابودی هدفمند میراث تاریخی، فرهنگی و دینی آذربایجان، استیلا، غارت منابع طبیعی، تخریب زیر ساخت ها و سایر موارد نقض قوانین بین المللی می باشد. همچنین ادله هایی دال بر جنایات جنگی متعدد ارمنستان محرز گردیده است. آذربایجان به جهت پیگرد قانونی ارمنستان به دلیل نقض قوانین بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر به دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان دادگستری بین المللی مراجعاتی نمود.

          در حال حاضر، دولت آذربایجان با برداشتن گام های متوالی در امور احیا و بازسازی مناطق آزاد شده، بازگشت ایمن و شرفمندانه حدود یک میلیون پناهده اجباری آذربایجانی به خانه های خود، برپایی ادغام مجدد این سرزمین ها، متناسب با بیانیه سه جانبه مورخ 10 نوامبر سال2020    در حال انجام اقداماتی در راستای تامین صلح، امنیت و رفاه پایدار در منطقه می باشد.

          پیروزی حاصل شده مان به رهبری جناب آقای الهام علی اف رئیس جمهور محترم جمهوری آذربایجان، فرمانده کل نیروهای مسلح در نتیجه شجاعت ارتش جمهوری آذربایجان عصر جدید تاریخ جمهوری آذربایجان را رقم زد، واقعیت های منطقه را تغییر داد و عدالت بین الملل را برقرار نمود.

           آذربایجان به عادی سازی روابط با ارمنستان بر اساس رعایت اکید اصول حقوق          بین المللی علی الخصوص حق حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای بین المللی آمادگی دارد. ما ارمنستان را به خاطر تامین صلح، امنیت و رفاه در منطقه به احترام به اصول بنیادین و عمل کردن  به تعهدات بین المللی دعوت می نماییم.

          با حکم رئیس جمهور محترم جمهوری آذربایجان در تاریخ  27 سپتامبر  که در کشورمان به عنوان روز یادبود برگزار می شود، یاد و خاطره عزیز تمامی شهیدانمان که ازبرای استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی آذربایجان از جان خود گذشته اند را با احترام و حرمت بیکران گرامی میداریم.

Search in archive