2017-07-02

الهام علی اف از مسجد تازه ساخته شده در ججوق مرجانلی بازدید کرد

در ده ججوق مرجانلی منطقه جبرایل که در ماه آوریل سال 2016 در نتیجه اقدامات نظامی موفقیت آمیز ضد حمله ارتش آذربایجان از اشغال ارمنی ها آزادسازی شده بود، زندگی مردم با امنیت امکان پزیر شد. بنابراین برای بازگشت مردم غیر نظامی به میهن مادری خود که در طول تاریخ در این مکان زندگی کردند، بازگشت کنترل همین مناطق به زیر نظر نیروهای مسلح آذربایجان شرایطی جهت بازسازی اصلی آن مناطق فراهم آورد.

 بنابه دستور رئیس جمهور الهام علی اف در ده ججوق مرجانلی مسجد شبیه مسجد تاریخی شوشا که مروارید کم نظیر معماری آذربایجان و شرق محسوب می شود، ساخته شده است. ساخت این مکان مقدس یک پیامی برای مجامع بین المللی  و ارمنستان اشغالگر می باشد. این امر یک بار دیگر به دنیا اعلام می نماید که، آذربایجان قسمتی از جهان اسلام می باشد و پایبند به گذشته تاریخی خود است. ساخت مسجد شبیه مسجد شوشا در ججوق مرجانلی همچنین نشانگر آن است که، آن روزی هم فرا خواهد رسید که مسجد شوشا هم بازسازی خواهد شد. ساخت مسجد ججوق مرجانلی همچنین ترویجی گرانقدربرای اعلام سال 2017 در کشور مان به عنوان "سال همبستگی اسلامی" است.

 رئیس جمهور الهام علی اف به منظور حفاظت از ارزش های ملی و معنوی کارهای منحصر به فرد انجام میدهد. رئیس جمهور مان با در نظر گرفتن نقش دین اسلام در زندگی مردم مان و اهمیت آن در شکل گیری هویت ملی مان، جهت حفاظت عبادتگاه های دینی و تحویل آنها به نسل های آینده فداکاری واقعی نشان میدهد

  

 

Search in archive