2016-07-02

نرخ صدور ويزاهاي ترانزيت و ورود به آذربايجان براي اشخاص خارجي و فاقد تابعيت كاهش پيدا كرد

طبق قانون شماره -VQD 291 جمهوري آذربايجان كه در تاريخ 14 ژوئن 2016 از طرف جناب آقاي الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان به تصويب رسيده است، از قانون "درباره عوارض دولتي" جمهوري آذربايجان مواد 16.1.8- 16.1.9 و 17.8 لغو شده و همچنين درماده 16.1.6 تغييراتي  صورت گرفته است.

     بر اساس تغييرات انجام شده، جهت صدور ويزاي ترانزيت و ورود به جمهوري آذربايجان براي اشخاص خارجي و فاقد تابعيت نرخ زير اعمال مي شود.

        - جهت صدور ويزاي يكبار ورود و ويزاهاي ترانزيت - 20 دلار آمريكا

    براساس ماده 4.8 قانون "درباره عوارض دولتي" جمهوري آذربايجان، درصورت بروز اختلاف درباره عوارض دولتي  ميان قوانين بين المللي كه آذربايجان نيز عضو آن مي باشد و مقررات متناسب با همين قانون، مقررات قراردادهاي  بين المللي اعمال خواهد 

Search in archive