2016-06-08

مسجد جمعه آغدام

نيروهاي مسلح ارمنستان در سال 1993 شهر آغدام را اشغال نموده، مسجد جمعه شهر را تحقير و ويران  كرده و به عنوان محل نگهداري حيوانات از آن استفاده نموده اند.

درحال حاضر مسجد جمعه آغدام از طرف ارمنستان به قرارگاه نظامي تبديل شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search in archive