2016-05-29

بيانیه رئيس اداره مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان در ارتباط با تبديل مسجد جمعه آغدام از طرف ارمنستان به قرارگاه نظامي

با توجه به  بند 4 كنوانسيون  لاهه در سال 1954و ماده 1 و 2 پيوست كنوانسيون مذكور و ساير اسناد بين المللي " درباره حفاظت از مكان هاي تاريخي در زمان مناقشات مسلحانه"  كه ارمنستان هم به آن ملحق شده است ، در شرايط جنگ  استفاده از مكان هاي تاريخي با هدف نظامي ممنوع مي باشد.

با استناد به قانون درباره حفاظت از مكان هاي تاريخي و فرهنگي آذربايجان، از مكان هاي  تاريخي با هدف نظامي استفاده نمي شود. در زمان جنگ مسلحانه با توجه به قانون بين المللي جنايات اعمال برضد ميراث فرهنگي و ويژگيهاي فرهنگي، جنايات جنگي محسوب مي شوند. تبديل مسجد جمعه  آغدام با اعمال وحشيانه  از طرف ارمنستان به قرارگاه نظامي و استفاده از آن با اهداف نظامي از موارد عادي محسوب نمي شود.

موضعي كه ارمنستان براي خود گرفته است با تعهدات بين المللي در تضاد است. از بين بردن اماكن تاريخي مرتبط با دين اسلام و ميراث فرهنگي مختص مردم آذربايجان در سرزمين هاي اشغال شده آذربايجان، تحقير و خوار نمودن و تغيير ماهيت و استفاده از آن با اهداف نظامي يك سياست برنامه ريزي شده و اصولي در سطح دولتي مي باشد.

ارمنستان به واسطه يونسكو امكان تشكيل كميته برررسي وضعيت اماكن تاريخي در سرزمين هاي اشغال شده آذربايجان را جهت ارزيابي به هيچ طريق نمي دهد.

در ارتباط با مسئله مذكور به يونسكو و ساير ارگان هاي بين المللي مربوطه اطلاع داده خواهد شد.  

 

WAR AGAINST AZERBAIJAN. Targeting Cultural Heritage

Search in archive